Usnesení z IV. veřejného zasedání ZO ze dne 11.9. 2014

  U S N E S E N Í

z 4. veřejného  zasedání ZO dne 11.9. 2014 od 18.00 hod

Zastupitelstvo obce Heřmanov

1. b e r e   n a   v ě d o m í  :

a) zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Vepřeka

b) zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 14.3. 2014 do 3.7. 2014

c) zprávu o tržním řádu obce Heřmanov a ukládá starostovi určit tržní místa pro prodej zboží a poskytování služeb

d) zhodnocení a přehled hospodaření obce Heřmanov ve volebním období 2010 až 2014

e) zprávu starosty o případném odkoupení pozemků p.p.č. 1293/1 a 1258/5 na fotbalovém hřišti ve Fojtovicích

2. s ch v a l u j e :

a)  návrhovou komisi ve složení  – paní Eva Michálková a pan Tomáš Rudolf

b) ověřovatele zápisu ve složení – paní Gabriela Švandrlíková a pan Josef Váňa

c)  navržený program

d) rozpočtové opatření č. 3/2014, které bude nedílnou součástí zápisu

e)  rozpočtový výhled SoB na roky 2015 a 2016 , příjmy 50.000,- Kč a výdaje  

     50.000,-Kč

f) výběr zhotovitele firmu Lukáš Melka, Svisle  5, 750 02 Přerov na základě provedeného výběrového řízení na „Varovný protipovodňový systém pro obec Heřmanov“ s cenovou nabídkou l 885 452 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem SoD a dodatku č.1 k SoD

g) výběr zhotovitele firmu Václav Balvín, Valkeřice 22, 407 24 na základě provedeného výběrového řízení  na akci: „Zámková dlažba a vnitřní kanalizace“pro Blankartický rynek s cenovou nabídkou 173 366,96  Kč včetně DPH  a pověřuje starostu podpisem SoD

h) dodatek č.2/2014 ke smlouvě č. 3140009339 mezi obcí Heřmanov a TS Děčín a.s.

ch) prodej  pozemku p.p.č. 426/16 o výměře 334 m2 v kú. Fojtovice, který je ve vlastnictví  obce Heřmanov manželům Doutnáčovým Fojtovice 123, 40502 Děčín za cenu 12 820 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 2742-83-2014 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

i) záměr prodeje části pozemku  p.p.č. 201/1 v kú. Heřmanov ve  vlastnictví  obce Heřmanov

 j) záměr prodeje  pozemku  st.č. 72 v k.ú. Blankartice ve  vlastnictví  obce Heřmanov

k) pronájem pozemku p.p.č.1609 v k.ú. Fojtovice o výměře 54 m2 vedená jako ostatní plocha  za cenu 0,30 Kč za 1m2, tj. 16 Kč  panu van Strien Jacobus Petrus

l) smlouvu o zřízení služebnosti cesty pro zajištění přístupu k č.p.112 (p.p.č.129) přes obecní pozemky p.p.č. 119 a 120 za účelem dopravy materiálu a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

 

František  D a v i d                                                         Josef  K u č e r a

     Starosta                                                                        Místostarosta

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode