Usnesení z IV. veřejného zasedání ZO ze dne 11.9. 2014

  U S N E S E N Í

z 4. veřejného  zasedání ZO dne 11.9. 2014 od 18.00 hod

Zastupitelstvo obce Heřmanov

1. b e r e   n a   v ě d o m í  :

a) zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Vepřeka

b) zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 14.3. 2014 do 3.7. 2014

c) zprávu o tržním řádu obce Heřmanov a ukládá starostovi určit tržní místa pro prodej zboží a poskytování služeb

d) zhodnocení a přehled hospodaření obce Heřmanov ve volebním období 2010 až 2014

e) zprávu starosty o případném odkoupení pozemků p.p.č. 1293/1 a 1258/5 na fotbalovém hřišti ve Fojtovicích

2. s ch v a l u j e :

a)  návrhovou komisi ve složení  – paní Eva Michálková a pan Tomáš Rudolf

b) ověřovatele zápisu ve složení – paní Gabriela Švandrlíková a pan Josef Váňa

c)  navržený program

d) rozpočtové opatření č. 3/2014, které bude nedílnou součástí zápisu

e)  rozpočtový výhled SoB na roky 2015 a 2016 , příjmy 50.000,- Kč a výdaje  

     50.000,-Kč

f) výběr zhotovitele firmu Lukáš Melka, Svisle  5, 750 02 Přerov na základě provedeného výběrového řízení na „Varovný protipovodňový systém pro obec Heřmanov“ s cenovou nabídkou l 885 452 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem SoD a dodatku č.1 k SoD

g) výběr zhotovitele firmu Václav Balvín, Valkeřice 22, 407 24 na základě provedeného výběrového řízení  na akci: „Zámková dlažba a vnitřní kanalizace“pro Blankartický rynek s cenovou nabídkou 173 366,96  Kč včetně DPH  a pověřuje starostu podpisem SoD

h) dodatek č.2/2014 ke smlouvě č. 3140009339 mezi obcí Heřmanov a TS Děčín a.s.

ch) prodej  pozemku p.p.č. 426/16 o výměře 334 m2 v kú. Fojtovice, který je ve vlastnictví  obce Heřmanov manželům Doutnáčovým Fojtovice 123, 40502 Děčín za cenu 12 820 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 2742-83-2014 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

i) záměr prodeje části pozemku  p.p.č. 201/1 v kú. Heřmanov ve  vlastnictví  obce Heřmanov

 j) záměr prodeje  pozemku  st.č. 72 v k.ú. Blankartice ve  vlastnictví  obce Heřmanov

k) pronájem pozemku p.p.č.1609 v k.ú. Fojtovice o výměře 54 m2 vedená jako ostatní plocha  za cenu 0,30 Kč za 1m2, tj. 16 Kč  panu van Strien Jacobus Petrus

l) smlouvu o zřízení služebnosti cesty pro zajištění přístupu k č.p.112 (p.p.č.129) přes obecní pozemky p.p.č. 119 a 120 za účelem dopravy materiálu a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

 

František  D a v i d                                                         Josef  K u č e r a

     Starosta                                                                        Místostarosta

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968


Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2019 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode