Usnesení ze dne 28.4.2015

Výpis z U S N E S E N Í z 2. veřejného zasedání ZO Heřmanov dne 28.4.2015
 
Zastupitelstvo obce Heřmanov :
 
1. bere na vědomí:
a) zprávu předsedy kontrolního výboru
b) zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 27.2.2015 do 28.4. 2015
c) podpis smlouvy o provedení stavby na pozemcích p.p.č. 382/1 a 394/4 v k.ú. Heřmanov
d) poskytnutí dotace z POV Ústeckého kraje ve výši 231 000 Kč a spolufinancování dostavby Blankartického rynku ze schváleného rozpočtu obce Heřmanov na rok 2015
e) poskytnutí části obecních pozemků p.p.č.1079/1 a p.p.č.94 v k.ú. Blankartice pro Lesy ČR za účelem úprav břehových porostů
f) neúplnou žádost Č.svazu včelařů o.s. Benešov n/Pl. a po doplnění náležitostí projedná na nejbližším veřejném jednání
 
2. schvaluje:
a) navržený program
b) rozpočtové opatření č. 2/2015, bude nedílnou součástí zápisu
c) závěrečný účet hospodaření obce Heřmanov, zprávu o přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 2014 ,,bez výhrad“ a účetní závěrku obce a zřízené příspěvkové organizace za rok 2014, hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Heřmanov a hospodaření Obecních lesů Heřmanov, s.r.o.
d) uzavření Příkazní smlouvy na základě výběrového řízení z 23.4.2015 s projektantem, na vyhotovení projektů 5 ks mostků zničených po povodni 2013, kde projekt je spolufinancován z programu: „Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v r. 2013“ od Ministerstva pro místní rozvoj
e) záměr odkoupení pozemku p.p.č.1258/5 o výměře 280 m2 v k.ú. Fojtovice obcí od Lesů ČR a uzavření nájemní smlouvy na p.p.č. 1258/5 v k.ú. Fojtovice obcí Heřmanov
f) záměr prodeje pozemků st.č.67, p.p.č.98, p.p.č.406 a p.p.č.407 v k.ú.Fojtovice
g) záměr prodeje pozemku p.p.č. 25/2 v k.ú. Heřmanov
h) dodatek č.4 k nájemní smlouvě mezi obcí Heřmanov a O.L. Heřmanov s.r.o
ch)uzavření nájemní smlouvy na nájem osobního auta DACIA LOGAN reg. značka 3U92421mezi obcí Heřmanov a O.L. Heřmanov s.r.o
 
3. deleguje
a) starostu pana Františka Davida k jednáním na valných hromadách SVS a.s. konaných od 28.4.2015 do konce volebního období tj.do 31.10. roku 2018
 
4. určuje
a) ověřovatele zápisu a zapisovatele
 
František D a v i d - Starosta
Josef K u č e r a - Místostarosta
 
 

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode