Usnesení ze dne 28.4.2015

Výpis z U S N E S E N Í z 2. veřejného zasedání ZO Heřmanov dne 28.4.2015
 
Zastupitelstvo obce Heřmanov :
 
1. bere na vědomí:
a) zprávu předsedy kontrolního výboru
b) zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 27.2.2015 do 28.4. 2015
c) podpis smlouvy o provedení stavby na pozemcích p.p.č. 382/1 a 394/4 v k.ú. Heřmanov
d) poskytnutí dotace z POV Ústeckého kraje ve výši 231 000 Kč a spolufinancování dostavby Blankartického rynku ze schváleného rozpočtu obce Heřmanov na rok 2015
e) poskytnutí části obecních pozemků p.p.č.1079/1 a p.p.č.94 v k.ú. Blankartice pro Lesy ČR za účelem úprav břehových porostů
f) neúplnou žádost Č.svazu včelařů o.s. Benešov n/Pl. a po doplnění náležitostí projedná na nejbližším veřejném jednání
 
2. schvaluje:
a) navržený program
b) rozpočtové opatření č. 2/2015, bude nedílnou součástí zápisu
c) závěrečný účet hospodaření obce Heřmanov, zprávu o přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 2014 ,,bez výhrad“ a účetní závěrku obce a zřízené příspěvkové organizace za rok 2014, hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Heřmanov a hospodaření Obecních lesů Heřmanov, s.r.o.
d) uzavření Příkazní smlouvy na základě výběrového řízení z 23.4.2015 s projektantem, na vyhotovení projektů 5 ks mostků zničených po povodni 2013, kde projekt je spolufinancován z programu: „Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v r. 2013“ od Ministerstva pro místní rozvoj
e) záměr odkoupení pozemku p.p.č.1258/5 o výměře 280 m2 v k.ú. Fojtovice obcí od Lesů ČR a uzavření nájemní smlouvy na p.p.č. 1258/5 v k.ú. Fojtovice obcí Heřmanov
f) záměr prodeje pozemků st.č.67, p.p.č.98, p.p.č.406 a p.p.č.407 v k.ú.Fojtovice
g) záměr prodeje pozemku p.p.č. 25/2 v k.ú. Heřmanov
h) dodatek č.4 k nájemní smlouvě mezi obcí Heřmanov a O.L. Heřmanov s.r.o
ch)uzavření nájemní smlouvy na nájem osobního auta DACIA LOGAN reg. značka 3U92421mezi obcí Heřmanov a O.L. Heřmanov s.r.o
 
3. deleguje
a) starostu pana Františka Davida k jednáním na valných hromadách SVS a.s. konaných od 28.4.2015 do konce volebního období tj.do 31.10. roku 2018
 
4. určuje
a) ověřovatele zápisu a zapisovatele
 
František D a v i d - Starosta
Josef K u č e r a - Místostarosta
 
 

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968


Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2019 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode