Usnesení ze dne 14. 7. 2011

 USNESENÍ z 6. jednání Zastupitelstva obce Heřmanov dne 14.7.2011

 

Zastupitelstvo obce Heřmanov

 bere na vědomí:

 • zprávu starosty obce o činnosti obecního úřadu od posledního ZO (od 1.6. - 14.7.2011)
 • zprávu kontrolního výboru ze dne 27.6.2011 a následné stanovisko starosty obce ke zprávě o schválení dotací od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na obnovu komunikací a mostku u ZŠ a MŠ Heřmanov ve výši 990 423 Kč
 • informaci o schválení dotací od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na obnovu mostků u čp.87, čp.106, čp. 126 a čp.4 ve výši 6 345 213 Kč

schvaluje:

 • členy návrhové komise ve složení: Tomáš Rudolf, Gabriela Švandrlíková a Josef Kučera
 • ověřovatele zápisu ve složení: Michal Košina, Josef Váňa
 • určení zapisovatele zápisu: Ludmila Petrovická
 • návrh na doplnění programu zasedání ZO
 • doplněný program zasedání ZO
 • odvolání neuvolněné místostarostky z funkce
 • provedení volby nového místostarosty obce
 • rozhodnutí o odměnách za výkon funkce místostarosty a člena zastupitelstva
 • kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO dne 2.6.2011
 • plán rozvoje obce Heřmanov do roku 2015
 • rozpočtový výhled obce Heřmanov na léta 2011 – 2015
 • výběrové řízení a podpis smlouvy na výměnu oken a dveří v ZŠ a MŠ Heřmanov ve výši 451 328 Kč
 • výběrové řízení a podpis smlouvy na obnovu místních komunikací a mostku u ZŠ a MŠ Heřmanov ve výši 1 112 360,28 Kč
 • výběrové řízení a podpis smlouvy na obnovu mostků u čp.87, čp. 106, čp. 126,a čp. 4 v Heřmanově ve výši 7 010 686,49 Kč
 • směnu pozemků v k.ú. Heřmanov, p.p.č. 92/10 za zastavěnou plochu u čp. 61 Heřmanov
 • směnu pozemků v k.ú. Heřmanov p.p.č.1377/4, 1377/5, 1377/6, 1377/11 a 1377/12 za p.p.č 1355/14 a 1355/15 v k.ú. Heřmanov
 • pronájem pozemků p.p.č. 67, p.p.č. 98, p.p.č. 404/2, p.p.č. 406 a p.p.č. 407, všechny v k.ú. Fojtovice
 • podpis smlouvy k přijmutí účelově vázaného finančního příspěvku od organizace Člověk v tísni o.p.s. ve výši 400 000 Kč na obnovu mostků a komunikací po povodních
 • udělení vyjímky z uzávěry prodeje pozemků vztahující se k pozemkům postižených povodní u Fojtovického potoka
 • prodej pozemků z vlastnictví obce Heřmanov p.p.č. 1614/14 a p.p.č. 1614/16 v k.ú. Fojtovice, vynucené opravou břehů po povodni

 neschvaluje

 • pronájem pozemku p.p.č. 1094 v k.ú. Blankartice

 

odkládá

 • směnu pozemků p.p.č. 1624 a p.p.č. 313/2 v k.ú. Fojtovice na příští zasedání ZO

 

zastupitelstvo obce odvolává

 • paní Elišku Kratěnovou z funkce neuvolněné místostarostky obce

 

zastupitelstvo obce volí

 • místostarostu obce Heřmanov p. Josefa Kučeru

 

František David
starosta obce Heřmanov

 

Josef Kučera
místostarosta obce Heřmanov