Usnesení ze dne 14. 7. 2011

 USNESENÍ z 6. jednání Zastupitelstva obce Heřmanov dne 14.7.2011

 

Zastupitelstvo obce Heřmanov

 bere na vědomí:

 • zprávu starosty obce o činnosti obecního úřadu od posledního ZO (od 1.6. - 14.7.2011)
 • zprávu kontrolního výboru ze dne 27.6.2011 a následné stanovisko starosty obce ke zprávě o schválení dotací od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na obnovu komunikací a mostku u ZŠ a MŠ Heřmanov ve výši 990 423 Kč
 • informaci o schválení dotací od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na obnovu mostků u čp.87, čp.106, čp. 126 a čp.4 ve výši 6 345 213 Kč

schvaluje:

 • členy návrhové komise ve složení: Tomáš Rudolf, Gabriela Švandrlíková a Josef Kučera
 • ověřovatele zápisu ve složení: Michal Košina, Josef Váňa
 • určení zapisovatele zápisu: Ludmila Petrovická
 • návrh na doplnění programu zasedání ZO
 • doplněný program zasedání ZO
 • odvolání neuvolněné místostarostky z funkce
 • provedení volby nového místostarosty obce
 • rozhodnutí o odměnách za výkon funkce místostarosty a člena zastupitelstva
 • kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO dne 2.6.2011
 • plán rozvoje obce Heřmanov do roku 2015
 • rozpočtový výhled obce Heřmanov na léta 2011 – 2015
 • výběrové řízení a podpis smlouvy na výměnu oken a dveří v ZŠ a MŠ Heřmanov ve výši 451 328 Kč
 • výběrové řízení a podpis smlouvy na obnovu místních komunikací a mostku u ZŠ a MŠ Heřmanov ve výši 1 112 360,28 Kč
 • výběrové řízení a podpis smlouvy na obnovu mostků u čp.87, čp. 106, čp. 126,a čp. 4 v Heřmanově ve výši 7 010 686,49 Kč
 • směnu pozemků v k.ú. Heřmanov, p.p.č. 92/10 za zastavěnou plochu u čp. 61 Heřmanov
 • směnu pozemků v k.ú. Heřmanov p.p.č.1377/4, 1377/5, 1377/6, 1377/11 a 1377/12 za p.p.č 1355/14 a 1355/15 v k.ú. Heřmanov
 • pronájem pozemků p.p.č. 67, p.p.č. 98, p.p.č. 404/2, p.p.č. 406 a p.p.č. 407, všechny v k.ú. Fojtovice
 • podpis smlouvy k přijmutí účelově vázaného finančního příspěvku od organizace Člověk v tísni o.p.s. ve výši 400 000 Kč na obnovu mostků a komunikací po povodních
 • udělení vyjímky z uzávěry prodeje pozemků vztahující se k pozemkům postižených povodní u Fojtovického potoka
 • prodej pozemků z vlastnictví obce Heřmanov p.p.č. 1614/14 a p.p.č. 1614/16 v k.ú. Fojtovice, vynucené opravou břehů po povodni

 neschvaluje

 • pronájem pozemku p.p.č. 1094 v k.ú. Blankartice

 

odkládá

 • směnu pozemků p.p.č. 1624 a p.p.č. 313/2 v k.ú. Fojtovice na příští zasedání ZO

 

zastupitelstvo obce odvolává

 • paní Elišku Kratěnovou z funkce neuvolněné místostarostky obce

 

zastupitelstvo obce volí

 • místostarostu obce Heřmanov p. Josefa Kučeru

 

František David
starosta obce Heřmanov

 

Josef Kučera
místostarosta obce Heřmanov

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode