Usnesení ze dne 14.7.2016

USNESENÍ z 3. veřejného zasedání ZO dne 14.7.2016 

 

1. bere navědomí:

    a) zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Vepřeka 

    b) zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 19.5.2016 do 14.7.2016 

    c) přijetí finančního daru ve výši 5000 Kč od f. SaM, silnice a mosty Děčín a.s., použito na úhradu nákladů Dětského dne v Heřmanově 

    d) registraci akce od MMR na „Víceúčelové hřiště u MŠ a ZŠ Heřmanov“ pod identifikačním číslem 117D815004441 

    e) rozhodnutí o poskytnutí dotace „Víceúčelové hřiště u MŠ a ZŠ Heřmanov“ pod identifikačním číslem 117D815004441 s výší dotace 400 000 Kč 

    f) rozhodnutí o poskytnutí dotace na „Opravu místních komunikací v obci Heřmanov“ pod identifikačním číslem 117D815005087 s výší dotace 219 795 Kč 

 

2. schvaluje:

    a) navržený doplněný program 

    b) rozpočtové opatření č. 3/2016, bude nedílnou součástí zápisu 

    c) prodej částí pozemků p.p.č. 106, 117/1, 117/2 a st.č.64 v kú. Heřmanov Ústeckému kraji, Velká Hradební 3118/48, 405 02 Ústí nad Labem o celkové výměře 344 m2 se změnou jejich využití dle GP č. 285-7139/2015 ze dne 19.11.2015 za cenu 13 760 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

    d) výběr zhotovitele f. Jiří Moravec, U Plovárny 1262/12, 405 02 Děčín 2, na základě provedeného výběrového řízení na akci : „ Pódium a tribuna u hřiště u ZŠ“ s cenovou nabídkou 967 047,39 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem SoD 

    e) záměr prodeje pozemků p.p.č 1609 a p.p.č. 402/1 v kú. Fojtovice 

    f) smlouvu č. 498/2016 o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni, služebnosti inženýrské sítě mezi Povodím Ohře, st.p. jako budoucím povinným a obcí Heřmanov, budoucí oprávněný 

    g) zařazení projektového záměru školského zařízení ZŠ a MŠ Heřmanov do tabulky investičních priorit, která je součástí Strategického rámce MAP 

    h) nabytí spoluvlastnického podílu Michaely Malé bytem Příbramská 329, 407 25 Verněřice, o velikosti 1/3 na pozemku st.č. 154, jehož součástí je stavba č.p. 124, p.p.č. 152 a p. p.č. 1089/1, vše v kú. Heřmanov v dražbě a pověřuje starostu, aby se dražby zúčastnil a činil dražební podání a zároveň pověřuje starostu, aby se při dražbě nechal zastoupit Mgr. Narcisem Tomáškem 

    ch) nabytí spoluvlastnického podílu Tomáše Malého bytem bytem Heřmanov č.p. 124, o velikosti 1/3 na pozemku st.č. 154, jehož součástí je stavba č.p. 124, p.p.č. 152 a p. p.č. 1089/1, vše v kú. Heřmanov v dražbě a pověřuje starostu, aby se dražby zúčastnil a činil dražební podání a zároveň pověřuje starostu, aby se při dražbě nechal zastoupit Mgr. Narcisem Tomáškem 

    i) paušální poplatek 500 Kč za jednorázové užívání prostor „Blankartického rynku“a „Společenské místnosti Heřmanov 113“ pro soukromé účely místních občanů 

    j) smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12- 4003834/VB/02 DC- Heřmanov p.p.č. 118/4, úprava kNN mezi obcí Heřmanov a ČEZ Distribuce. a.s. 

 

3. Určuje:

    a) ověřovatele zápisu pana Helebranta Karla a pana Váňu Josefa 

    b) zapisovatelem pana Martina Vepřeka 

 

 

František David                                        Josef Kučera 

Starosta obce                                         Místostarosta obce

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode