Usnesení ze dne 21.2.2019

Informace z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Heřmanov, které se konalo 21.2.2019 ve Fojtovicích

Starosta určuje ověřovateli zápisu Jaroslava Hambergera a Josefa Váňu, zapisovatelem paní Ludmilu Petrovickou

Usnesení č.50 /2019
ZO Heřmanov  schvaluje program doplněného veřejného zasedání

Usnesení č.51 /2019
ZO Heřmanov bere na vědomí  zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od  20.12.2018 do 21.2.2019

Usnesení č.52 /2019
ZO Heřmanov bere na vědomí  zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Kouta

Usnesení č.53 /2019
ZO Heřmanov  schvaluje rozpočtové opatření č.1 /2019, bude nedílnou součástí zápisu

Usnesení č.54 /2019
ZO Heřmanov schvaluje podání žádosti o dotaci a spolufinancování z rozpočtu obce vyhlášenou MMR na  r. 2019 z podprogramu „PROV –Podpora obnovy místních komunikací“

Usnesení č.55 /2019
ZO Heřmanov schvaluje pravomoc pro starostu obce k uzavírání drobných zakázek  do výše 20 000 Kč bez DPH  a to právem podpisu následných smluv, popř. objednávek, zakázek a nákupu materiálu

Usnesení č.56 /2019
ZO Heřmanov  schvaluje vydání „Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ v souladu se svou pravomocí dle § 102 odst. 4 zák. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

Usnesení č.57 /2019
ZO Heřmanov schvaluje poskytování stravenek v hodnotě 70 Kč uvolněným zastupitelům a zaměstnancům obce s účinností od 1.3.2019 dle Vnitřního předpisu Zásady pro poskytování stravenek a pověřuje starostu podpisem smlouvy s f. Up Česká republika s.r.o.

Usnesení č.58 /2019
ZO Heřmanov schvaluje výběr zhotovitele f. BITOP, v.o.s., sídlo Blankarice 40, 40502 Děčín  na základě provedeného výběrového řízení   na akci: „Rekonstrukci vytápění budovy Heřmanov č.p.113 “ s cenovou nabídkou 177 455 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem SoD

Usnesení č.59 /2019
ZO Heřmanov schvaluje výběr zhotovitele f. kamnářství V. König  na základě provedeného výběrového řízení   na akci: „Vybavení pro Kalírnu Fojtovice “ s cenovou nabídkou 352 000 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem SoD


Usnesení č.60 /2019
ZO Heřmanov schvaluje prodej pozemku  p.p.č 139/2 v kú. Fojtovice o výměře 38 m2 panu Milanovi Váňovi za cenu 1000 Kč dle znaleckého posudku č. 987-021/2019 vyhotovený panem Ing. Zdeňkem Ješetou  a pověřuje starostu podpisem KS

Usnesení č.61 /2019
ZO Heřmanov schvaluje záměr prodeje st.č 66/2 v kú. Heřmanov

Usnesení č.62 /2019
ZO Heřmanov schvaluje Dodatek č.8 k nájemní smlouvě mezi Obcí Heřmanov a Obecními lesy Heřmanov s.r.o. za rok 2018 s výší nájemného 23 816 Kč

         František David                                                                  Josef Kučera                                                                   
Starosta obce Heřmanov                                                   Místostarosta obce Heřmanov                                          

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode