Usnesení ze dne 3.3.2016

Zastupitelstvo obce Heřmanov:

                                                    

1.  bere na vědomí:

  a)  zprávu předsedy kontrolního výboru

  b)  zprávu o činnoti obecního úřadu Hemanov od 22.12.2015 do 3.3.2016

2.  schvaluje:

  a)  navržený program

  b)  výpověď veřejnoprávní smlouvy pro zápis do RÚIAN se statutárním městem Děčín,

  c)  veřejnoprávní smlouvu č.1/2016 pro zápis do RÚIAN mezi obcí Heřmanov a městem Benešov nad Ploučnicí a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy

  d) Obecně závaznou vyhlášku č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  e)  dodatek č. 1/2016 ke smlouvě č.314009339 - sběr , svoz a odstranění odpadu  ceny zůstávají  pro rok 2016 stejné jako v roce 2015

  f)  zajištění spolufinancování „Rekonstrukce místních komunikací“ z programu POV Úk 2016

  g)  „ Smlouvu o zřízení služebnosti cesty“

  h)   dodatek č.5 k nájemní smlouvě mezi obcí Heřmanov a Obecními lesy Heřmanov s.r.o.

ch) rozpočtové opatření č.1/2016, je nedílnou součástí zápisu

  i) SoD  na zpracování a podání žádosti o dotaci včetně zajištění náležitostí po závěrečnou zprávu za cenu 45 000 Kč+DPH na projekt „Oprava a revitalizace rybníčku na p.p.č. 186/3 v k.ú. Heřmanov a  schvaluje  max. nabídkovou cenu 66200 Kč+ DPH za  projektové práce včetně inženýrské činnosti a pověřuje starostu podpisem smlouvy

3.  poskytuje:

-   TJ Heřmanov, spolek neinvestiční účelovou dotaci a pověřuje  starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy 

4.  určuje:

ověřovatele zápisu a zapisovatele

5.  souhlasí:

a)  s  uzavřením pachtovní smlouvy na  pozemky k zemědělskému využití p.p.č. 1017/2, 1029/2, 1026/10, 1323, 1029/7, 1029/6, 1168/11, 1126/7 a 1126/11 v k.ú. Heřmanov o celkové výměře 130798 m2 

b)  s  uzavřením nájemní smlouvy na byt č.3 v Heřmanově č.p.113

c) s  uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v Heřmanově č.p.113

d) s  uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor ve Fojtovicích čp.66

e) s dělením pozemků p.p.č. 106, 117/1, 117/2 a st.č.64 v k.ú. Heřmanov a se změnou jejich využití dle GP č. 285-7139/2015 ze dne 19.11.2015

 František David                                                                   Josef Kučera

Starosta obce                                                                       místostarosta obce