Usnesení ze dne 3.3.2016

Zastupitelstvo obce Heřmanov:

                                                    

1.  bere na vědomí:

  a)  zprávu předsedy kontrolního výboru

  b)  zprávu o činnoti obecního úřadu Hemanov od 22.12.2015 do 3.3.2016

2.  schvaluje:

  a)  navržený program

  b)  výpověď veřejnoprávní smlouvy pro zápis do RÚIAN se statutárním městem Děčín,

  c)  veřejnoprávní smlouvu č.1/2016 pro zápis do RÚIAN mezi obcí Heřmanov a městem Benešov nad Ploučnicí a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy

  d) Obecně závaznou vyhlášku č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  e)  dodatek č. 1/2016 ke smlouvě č.314009339 - sběr , svoz a odstranění odpadu  ceny zůstávají  pro rok 2016 stejné jako v roce 2015

  f)  zajištění spolufinancování „Rekonstrukce místních komunikací“ z programu POV Úk 2016

  g)  „ Smlouvu o zřízení služebnosti cesty“

  h)   dodatek č.5 k nájemní smlouvě mezi obcí Heřmanov a Obecními lesy Heřmanov s.r.o.

ch) rozpočtové opatření č.1/2016, je nedílnou součástí zápisu

  i) SoD  na zpracování a podání žádosti o dotaci včetně zajištění náležitostí po závěrečnou zprávu za cenu 45 000 Kč+DPH na projekt „Oprava a revitalizace rybníčku na p.p.č. 186/3 v k.ú. Heřmanov a  schvaluje  max. nabídkovou cenu 66200 Kč+ DPH za  projektové práce včetně inženýrské činnosti a pověřuje starostu podpisem smlouvy

3.  poskytuje:

-   TJ Heřmanov, spolek neinvestiční účelovou dotaci a pověřuje  starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy 

4.  určuje:

ověřovatele zápisu a zapisovatele

5.  souhlasí:

a)  s  uzavřením pachtovní smlouvy na  pozemky k zemědělskému využití p.p.č. 1017/2, 1029/2, 1026/10, 1323, 1029/7, 1029/6, 1168/11, 1126/7 a 1126/11 v k.ú. Heřmanov o celkové výměře 130798 m2 

b)  s  uzavřením nájemní smlouvy na byt č.3 v Heřmanově č.p.113

c) s  uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v Heřmanově č.p.113

d) s  uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor ve Fojtovicích čp.66

e) s dělením pozemků p.p.č. 106, 117/1, 117/2 a st.č.64 v k.ú. Heřmanov a se změnou jejich využití dle GP č. 285-7139/2015 ze dne 19.11.2015

 František David                                                                   Josef Kučera

Starosta obce                                                                       místostarosta obce

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode