Usnesení ze dne 31. 5. 2012

 

USNESENÍ
z 2. zasedání ZO Heřmanov konané dne 31.5.2012

 

Zastupitelstvo obce Heřmanov :

 • bere na vědomí
 1. zprávu předsedy kontrolního výboru
 2. zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 8.3.2012 do 31.5.2012
 3. žádost pana Kaletuse a pověřuje kontrolní výbor provést přehodnocení výše nájemného nebytových prostor s navržením výše nájemného
 • schvaluje
 1. návrhovou komisi ve složení : Michal Košina a Martin Vepřek
 2. ověřovatele zápisu : Gabrielu Švandrlíkovou a Tomáše Rudolfa
 3. navržený program
 4. závěrečný účet hospodaření obce Heřrnanov za rok 2011 s tím, že stav finančních prostředků na běžném účtu obce Heřmanov činí 4 882 802.82 Kč, hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MS Heřmanov skončilo ztrátou 10 901.55 Kč a byla pokryta z Rezervního fondu a hospodaření Obecních lesů Heřmanov, s.r.o. skončilo se ziskem 78 380.48 Kč.
 5. zprávu o přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 2011 bez výhrad
 6. závěrečný účet SoB za rok 2011 bez výhrad s tím, že stav finančních prostředků na účtu činí 61 335.75 Kč
 7. záměr a prodej pozemku p.p.č. 117/1 ing. Janatovi Milanovi a Radmile Janatové bytem Evropská 156, 160 00 Praha 6 v KU Fojtovice za cenu dle znaleckého posudku č 2297-67-2012 vyhotoveného paní Sejrkovou o výměře 86 m2 za cenu 6718 Kč
 8. provést změnu v číslování OZV, z č.5/2012 přečíslovat na 1/2012
 9. aktualizaci plánu rozvoje obce Heřmanov s výhledem do roku 2016
 10. finanční příspěvek na volnočasovou aktivitu ve výši 5 000 Kč na částečné pokrytí nákladů na dopravu do Teplic pro talentované hráče Martina a Patrika Kolárikovi .Částka bude vyplacena ve dvou splátkách. První splátka ve výši 2500 Kč bude vyplacena během měsíce června, v případě pokračování v Teplicích i na podzim bude druhá splátka ve výši 2500 Kč vyplacena během měsíce září 2012.
 11. finanční dar od Občanského sdružení ADRA ve výši 250 000 Kč, pro snížení nákladů obce v souvislosti s povodněmi v roce 2010 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
 • souhlasí
 1. se zařazením obce Heřmanov do územní působnosti Místní akční skupiny Labské skály od 1.1.2013. Současně zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením svého území do Integrované strategie území(1SÚ), kterou bude MAS Labské skály zpracovávat v roce 2012 a zmocňuje pana Františka Davida, starostu obce Heřmanov k zastupování obce Heřmanov v MAS Labské skály.

 

František David, starosta obce

Josef Kučera, místostarosta

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode