Usnesení ze dne 26.2.2015

Výpis z U S N E S E N Í z veřejného zasedání ZO dne 26.2.2015
 
Zastupitelstvo obce Heřmanov
 
1. b e r e n a v ě d o m í:
 
a/ zprávu předsedy kontrolního výboru
b/ zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 18.12.2014 do 26.2. 2015
 
2. schvaluje
a/ program zasedání
b/ rozpočtové opatření č. 1/2015, bude nedílnou součástí zápisu
c/ přijetí účelové dotace z rozpočtu Ústeckého kraje z Fondu solidarity EU 
d/ pravidla: zakázky malého rozsahu budou zadávány v souladu s podmínkami poskytovatelů dotací, v případě, že bude akce spolufinancována ze státního rozpočtu, rozpočtu krajů a EU. V případě, že nebude zakázka malého rozsahu financována z jakéhokoli dotačního programu, bude obec postupovat v souladu s Metodickými pokyny pro ZMR vydanými Ministerstvem 
e/ prodej pozemku st .č. 72 o výměře 294 m2 a p.p.č.90/2 o výměře 671 m2 vše v k.ú. Blankartice a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy
f/ prodej pozemku st .č. 54/2 o výměře 598 m2 v k.ú. Heřmanov a pověřuje starostu podpisem 
g/ uzavření smlouvy o dílo do 31.12.2015 na činnost odpovědného zástupce za provozování vodovodu Heřmanov-Fojtovice 
h/ smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-4003834/VB/P002 mezi obcí Heřmanov a ČEZ Distribuce. a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy
ch/ uzavření nevýhradní licenční smlouvy o užití Základní báze geografických dat (ZABAGED) a databáze geografických jmen GEONAMES mezi Zeměměřičským úřadem ČR a obcí Heřmanov a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
i/ jednací řád výborů ZO Heřmanov
j/ OZV č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Heřmanov
k/ směrnici č. 2/2015 k finanční kontrole
l/ směrnici č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
m/ přijetí investiční dotace ze společenství EU a z národních zdrojů určené na rekonstrukci víceúčelových prostor pro děti ZŠ a MŠ, maminky s dětmi a seniory
 
Určuje:
 a / ověřovateli zápisu Josefa Váňu a Karla Helebranta 
 
František D a v i d - starosta
 Josef K u č e r a - místostarosta
 

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968


Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2019 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode