Usnesení ze dne 26.2.2015

Výpis z U S N E S E N Í z veřejného zasedání ZO dne 26.2.2015
 
Zastupitelstvo obce Heřmanov
 
1. b e r e n a v ě d o m í:
 
a/ zprávu předsedy kontrolního výboru
b/ zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 18.12.2014 do 26.2. 2015
 
2. schvaluje
a/ program zasedání
b/ rozpočtové opatření č. 1/2015, bude nedílnou součástí zápisu
c/ přijetí účelové dotace z rozpočtu Ústeckého kraje z Fondu solidarity EU 
d/ pravidla: zakázky malého rozsahu budou zadávány v souladu s podmínkami poskytovatelů dotací, v případě, že bude akce spolufinancována ze státního rozpočtu, rozpočtu krajů a EU. V případě, že nebude zakázka malého rozsahu financována z jakéhokoli dotačního programu, bude obec postupovat v souladu s Metodickými pokyny pro ZMR vydanými Ministerstvem 
e/ prodej pozemku st .č. 72 o výměře 294 m2 a p.p.č.90/2 o výměře 671 m2 vše v k.ú. Blankartice a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy
f/ prodej pozemku st .č. 54/2 o výměře 598 m2 v k.ú. Heřmanov a pověřuje starostu podpisem 
g/ uzavření smlouvy o dílo do 31.12.2015 na činnost odpovědného zástupce za provozování vodovodu Heřmanov-Fojtovice 
h/ smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-4003834/VB/P002 mezi obcí Heřmanov a ČEZ Distribuce. a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy
ch/ uzavření nevýhradní licenční smlouvy o užití Základní báze geografických dat (ZABAGED) a databáze geografických jmen GEONAMES mezi Zeměměřičským úřadem ČR a obcí Heřmanov a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
i/ jednací řád výborů ZO Heřmanov
j/ OZV č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Heřmanov
k/ směrnici č. 2/2015 k finanční kontrole
l/ směrnici č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
m/ přijetí investiční dotace ze společenství EU a z národních zdrojů určené na rekonstrukci víceúčelových prostor pro děti ZŠ a MŠ, maminky s dětmi a seniory
 
Určuje:
 a / ověřovateli zápisu Josefa Váňu a Karla Helebranta 
 
František D a v i d - starosta
 Josef K u č e r a - místostarosta
 

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode