26.02.2009 od 18.00 hod. v pohostinství Heřmanov

Usnesení

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Heřmanov ze dne 26.2.2009 od 18.00 hod. v pohostinství Heřmanov

 

Přítomni : Eva Michálková, Josef Kučera, Ondřej Procházka, Josef Sedláček, Valentin Rudolf, Martin Štěpanovský, Karel Chramosta

1)      ZO schválilo program jednání

2)      ZO schválilo návrhovou komisi : Eva Michálková, Ondřej Procházka, Karel Chramosta

3)      ZO schválilo ověřovatele zápisu :  Valentin Rudolf, Josef Kučera

4)      ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z 4.12.2008

5)      ZO schválilo odměny členů ZO podle zák.20/2009 a přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ZO odsouhlasilo jednohlasně a to s platností od 1.2.2009

6)      ZO schválilo výstavbu malé bioplynové stanice, umístěné na st.p.č.132/1 v k.ú. Heřmanov v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb, v platném znění, v souladu s § 18,odst. 5,6 – žadatel pan Petr Pospíšil – jednatel společnosti AGROPOS FARM s.r.o. ZO schválilo jednohlasně

7)      ZO bere na vědomí nedatovaný přípis pana Švadleny Zastupitelstvu obce Heřmanov. ZO neschválilo označení služebního vozidla logem OÚ  - 6 hlasů proti, 1 hlas pro

8)      ZO  schválilo zřizovací listinu školské rady – PO ZŠ a MŠ Heřmanov, Heřmanov čp. 120, 405 02 Děčín 2   ZO schválilo jednohlasně

9)      ZO schválilo nájemní smlouvu mezi obcí Heřmanov a Obecními lesy Heřmanov s.r.o.  zastoupeni jednateli – p.Sedláčkem, pí. Michálkovou, p. Kučerou a pověřuje starostu obce  podpisem smlouvy. ZO schválilo jednohlasně

10)  ZO schválilo prodej obecního pozemku p.p.č. 119/4 v k.ú. Heřmanov, dle znaleckého posudku č. 4679-007/09 vypracovaný Mgr. Milanem Špičkou v částce 90,- Kč, pí. Dita Schánělové, Heřmanov 112, 405 02 Děčín a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.  ZO schválilo jednohlasně.

11)  ZO revokuje usnesení č.j. 8 ze dne 4.12.2008 příloha č. 1, ceník 2009 ke smlouvě č.  3140009339 mezi obcí Heřmanov a Technické služby Děčín a.s. a poplatky za odpady ve výši 404,- Kč pro občany s trvalým pobytem a stavby sloužící k individuální rekreaci ZO schválilo jednohlasně

12)  ZO schválilo dodatek č. 1 a přílohu ceníku 2009 ke smlouvě 3140009339 a dále schválilo poplatek za odpady na rok 2009 v částce 376,- Kč pro občany s trvalým pobytem a stavby sloužící k individuální rekreaci   ZO schválilo jednohlasně

13)  ZO schválilo smlouvu o podmínkách realizace stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání č. 63/2009 mezi Povodí Ohře st.p., Bezručova 42/19, 43003 Chomutov – zastoupenou ing.  Jaroslavem Šebestou, ekonomickým a správním ředitelem a ing.  Michalem  Krasem, investičním ředitelem na straně druhé – obec Heřmanov, zastoupená starostou obce  Heřmanov Josefem Sedláčkem   ZO schválilo jednohlasně a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

14)  ZO schválilo prodej obecních pozemků p.p.č. 11/1 + 11/2 v k.ú. Blankartice –   ZO schválilo jednohlasně   ZO neschválilo prodej p.p.č. 1157/1 a 1160/3 – ostatní komunikace v k.ú. Blankartice –  ing. Petr Gangur, Za Školou 94/2, 405 02 Děčín   ZO nesouhlasí  jednohlasně s prodejem

15)  ZO ukládá starostovi obce svolat jednání za účelem vyřízení žádosti pí. Věnceslavy Šancové, Heřmanov čp. 55, 405 02 Děčín – prodej obecních pozemků v k.ú. Heřmanov, za účasti všech  členů ZO, Ing. Plačka a paní Věnceslavy Šancové

16)  ZO schválilo došlé faktury od č. 1 – 19

17)  ZO schválilo usnesení z 26.2.200

 

 

Eva Michálková                                                   Josef Sedláček

Místostarostka obce Heřmanov                               Starosta obce Heřmanov