26.02.2009 od 18.00 hod. v pohostinství Heřmanov

Usnesení

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Heřmanov ze dne 26.2.2009 od 18.00 hod. v pohostinství Heřmanov

 

Přítomni : Eva Michálková, Josef Kučera, Ondřej Procházka, Josef Sedláček, Valentin Rudolf, Martin Štěpanovský, Karel Chramosta

1)      ZO schválilo program jednání

2)      ZO schválilo návrhovou komisi : Eva Michálková, Ondřej Procházka, Karel Chramosta

3)      ZO schválilo ověřovatele zápisu :  Valentin Rudolf, Josef Kučera

4)      ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z 4.12.2008

5)      ZO schválilo odměny členů ZO podle zák.20/2009 a přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ZO odsouhlasilo jednohlasně a to s platností od 1.2.2009

6)      ZO schválilo výstavbu malé bioplynové stanice, umístěné na st.p.č.132/1 v k.ú. Heřmanov v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb, v platném znění, v souladu s § 18,odst. 5,6 – žadatel pan Petr Pospíšil – jednatel společnosti AGROPOS FARM s.r.o. ZO schválilo jednohlasně

7)      ZO bere na vědomí nedatovaný přípis pana Švadleny Zastupitelstvu obce Heřmanov. ZO neschválilo označení služebního vozidla logem OÚ  - 6 hlasů proti, 1 hlas pro

8)      ZO  schválilo zřizovací listinu školské rady – PO ZŠ a MŠ Heřmanov, Heřmanov čp. 120, 405 02 Děčín 2   ZO schválilo jednohlasně

9)      ZO schválilo nájemní smlouvu mezi obcí Heřmanov a Obecními lesy Heřmanov s.r.o.  zastoupeni jednateli – p.Sedláčkem, pí. Michálkovou, p. Kučerou a pověřuje starostu obce  podpisem smlouvy. ZO schválilo jednohlasně

10)  ZO schválilo prodej obecního pozemku p.p.č. 119/4 v k.ú. Heřmanov, dle znaleckého posudku č. 4679-007/09 vypracovaný Mgr. Milanem Špičkou v částce 90,- Kč, pí. Dita Schánělové, Heřmanov 112, 405 02 Děčín a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.  ZO schválilo jednohlasně.

11)  ZO revokuje usnesení č.j. 8 ze dne 4.12.2008 příloha č. 1, ceník 2009 ke smlouvě č.  3140009339 mezi obcí Heřmanov a Technické služby Děčín a.s. a poplatky za odpady ve výši 404,- Kč pro občany s trvalým pobytem a stavby sloužící k individuální rekreaci ZO schválilo jednohlasně

12)  ZO schválilo dodatek č. 1 a přílohu ceníku 2009 ke smlouvě 3140009339 a dále schválilo poplatek za odpady na rok 2009 v částce 376,- Kč pro občany s trvalým pobytem a stavby sloužící k individuální rekreaci   ZO schválilo jednohlasně

13)  ZO schválilo smlouvu o podmínkách realizace stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání č. 63/2009 mezi Povodí Ohře st.p., Bezručova 42/19, 43003 Chomutov – zastoupenou ing.  Jaroslavem Šebestou, ekonomickým a správním ředitelem a ing.  Michalem  Krasem, investičním ředitelem na straně druhé – obec Heřmanov, zastoupená starostou obce  Heřmanov Josefem Sedláčkem   ZO schválilo jednohlasně a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

14)  ZO schválilo prodej obecních pozemků p.p.č. 11/1 + 11/2 v k.ú. Blankartice –   ZO schválilo jednohlasně   ZO neschválilo prodej p.p.č. 1157/1 a 1160/3 – ostatní komunikace v k.ú. Blankartice –  ing. Petr Gangur, Za Školou 94/2, 405 02 Děčín   ZO nesouhlasí  jednohlasně s prodejem

15)  ZO ukládá starostovi obce svolat jednání za účelem vyřízení žádosti pí. Věnceslavy Šancové, Heřmanov čp. 55, 405 02 Děčín – prodej obecních pozemků v k.ú. Heřmanov, za účasti všech  členů ZO, Ing. Plačka a paní Věnceslavy Šancové

16)  ZO schválilo došlé faktury od č. 1 – 19

17)  ZO schválilo usnesení z 26.2.200

 

 

Eva Michálková                                                   Josef Sedláček

Místostarostka obce Heřmanov                               Starosta obce Heřmanov

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode